Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 87. Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców „Prawo zamówień publicznych po obu stronach granicy”, które odbędzie się 24 września 2019r. w Myśliborzu.

Tegoroczne forum będzie miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów związanych z obszarem zamówień publicznych w Polsce i w Niemczech.

Uczestniczenie w Forum to przede wszystkim możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, sądowym, wynikami kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W przypadku wykonawców, wiedza zdobyta podczas Forum, umożliwi uniknięcie wielu błędów i skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

Wśród prelegentów pojawią się uznani w Polsce eksperci z dziedziny prawa zamówień publicznych, praktycy z ogromnym doświadczeniem, którzy wygłoszą wykłady, dzieląc się z Państwem najbardziej aktualną wiedzą dotyczącą najważniejszych zagadnień z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych: rażąco niska cena, odmienność wynagrodzenia ryczałtowego w zamówieniach publicznych, realizacja dodatkowych robót, robót zamiennych i robót dodatkowych, wad formy pisemnej i specyfiki oferty składanej  postaci elektronicznej, właściwego rozumienia uzupełniania, poprawiania oraz wyjaśniania oświadczeń i dokumentów, a także obowiązujących zasad składania oświadczeń i dokumentów.

Uczestnicy Forum otrzymają unikatowe, opracowane na wysokim poziomie merytorycznym materiały konferencyjne, do wykorzystania w praktyce udzielania zamówień publicznych: 12 e-booków z bogatym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądowym, wersje edytowalne specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz na wykonywanie nadzoru inwestorskiego z załącznikami i wzorami umów oraz regulamin działania komisji przetargowej.

E-booki dotyczą ważnych problemów dotyczących stosowania prawa zamówień publicznych, m.in. odrzucenia oferty, wyjaśniania i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane, udzielania zamówienia z wolnej ręki, dokonywania zmian w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz wykluczenia nierzetelnego wykonawcy.

Karta_zgloszeniowa

Program Forum