Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Szkolenie on-line pn.: ”PRZEGLĄD ZMIAN W UBEZPIECZENIACH I ŚWIADCZENIACH SPOŁECZNYCH”

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn.: ”PRZEGLĄD ZMIAN W UBEZPIECZENIACH I ŚWIADCZENIACH SPOŁECZNYCH, które odbędzie się dnia 26 maja 2023 roku w godzinach od 8.30 do 15.20.

Na szkoleniu zostaną omówione zmiany w Zasiłkach macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich, które weszły w życie 26.04.2023 zmianą ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 641). Omówione będą również  przepisy dotyczące ustalenia rocznej składki zdrowotnej, którą w tym roku robimy po raz pierwszy!

Szkolenie  skierowane jest do specjalistów działów kadr i płac, pracowników działów księgowości, właścicieli i personelu biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów.

Szkolenie poprowadzą: Pani Agata Poręczewska-Tylka – wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. ubezpieczeń i składek z ubezpieczeń społecznych oraz Pani Małgorzata Samborska-Kamińska – wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rozliczana tych świadczeń.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 746 02 78. Osoby do kontaktu: Marta Trzeciak, Wioletta Urban. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24.05.2023 r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

PROGRAM SZKOLENIA

 Część 1: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r. Ustalanie obowiązku ubezpieczeń oraz podstawy wymiaru składek przedsiębiorców, pracowników i zleceniobiorców.

(Agata Poręczewska-Tylka)

 1. Ustalanie podstawy wymiaru składek dla pracowników i zleceniobiorców – przychody wyłączone z oskładkowania.
 2. Ustalanie wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorców – rozliczenia miesięczne i roczne
 1. Ustalanie wysokości składek zdrowotnych w zależności od formy opodatkowania.
 2. Ustalania składki zdrowotnej w przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczych.
 3. Sposób ustalania rocznej składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania za 2022 r.
 4. Sposób ustalania rocznej składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania w trakcie roku – na zasadach obowiązujących od 01.01.2023 r.
 5. Ustalanie składki rocznej w przypadku okresowego zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niedopłaty lub nadpłaty składek zdrowotnych po rozliczeniu rocznym.
 7. Zasady korygowania podstawy wymiaru i składki zdrowotnej.

 III. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Rodzaje ulgi w opłacaniu składek i warunki korzystania.
 2. Prawidłowe obliczanie okresu trwania ulgi MAŁY ZUS PLUS

 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych:

 • umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem,
 • umowa zlecenia zawarta z obcym pracownikiem/zleceniobiorcą,
 • umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim.
 • umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, z uwzględnieniem różnic wynikających ze stosowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek.

 Przedawnienie możliwości dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych.

Część 2: Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego  stan prawny na maj 2023

(Małgorzata-Samborska-Kamińska)

Nowości:

 1. Urlop macierzyński  w 2023 roku
 2. wymiar urlopu macierzyńskiego,
 3. osoby uprawnione,
 4. tryb udzielania,
 5. szczególne przypadki, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 6. zasiłek macierzyński.
 7. Urlop rodzicielski według zasad jakie mają obowiązywać po zmianach w 2023 roku
 8. wymiar i zasady udzielania,
 9. podział urlopu na części,
 10. łączenie pracy z urlopem rodzicielskim

Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka

 1. Urlop ojcowski według nowych zasad 

Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.

 1. Świadczenia z tytułu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich 
 2. wysokość zasiłku w zależności od rodzaju urlopu i trybu wypłaty,
 3. zasady wyrównywania zasiłku,
 4. przepisy przejściowe.

Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.

Ponadto omówione zostaną :

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zmiany w zakresie:

 • ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
 • ustalania okresu zasiłkowego,
 • wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
 • ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”,
 • przepisu przejściowego.

W zakresie ustalania prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • zaliczkowa wypłata składnika,
 • zmiana wymiaru czasu pracy,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

 


Data

26 maj 2023

Czas

08:30 - 15:20
Kategoria
Kod QR
z-library