Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Szkolenie pn. „Najnowsze zmiany w Prawie Pracy z uwzględnieniem pracowniczych planów kapitałowych”- 15 listopad 2019r.

Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Najnowsze zmiany w Prawie Pracy z uwzględnieniem pracowniczych planów kapitałowych”, które odbędzie się dnia 15 listopada  2019 r. w  godzinach 9.00 – 15.00 w Centrum Usługowo-Doradczym w Myśliborzu przy  ul. 1- Maja 19  (sala konferencyjna – I piętro).

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w przepisach regulujących kwestie związane z zatrudnieniem. Na szkoleniu będą w szczególności omawiane nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy praktyczne), zmiany w Kodeksie pracy wynikające z wejścia w życie RODO, a także kwestie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nacisk będzie położony na potencjalne problemy praktyczne które mogą wyniknąć z nowych przepisów a także ich możliwe rozwiązania tych problemów.

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Klowan – Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego (1995-2000), w latach 1998-2000 i 2002-2003 pracowała jako inspektor w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w Wydziale Obsługi Prawnej, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty. Od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń w zakresie szkoleń z prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 7460278. Osoby do kontaktu: Marta Trzeciak, Wioletta Urban.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji (max 2 osoby) prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 07.11.2019r. na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM

 1. Wydawanie świadectw pracy
  1. Termin wydania świadectwa pracy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
  2. Zasady wydawania świadectwa pracy w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy
  3. Wniosek pracownika i termin wydawania świadectwa pracy
  4. Sposób wypełniania świadectwa pracy – rozszerzona treść świadectwa pracy
 • treść świadectwa pracy
 • sprostowanie do wydanego świadectwa pracy
 • jak sporządzić duplikat świadectwa pracy
 • obowiązki w zakresie wydawania świadectw pracy
 1. Urlopy wypoczynkowe
  1. Prawo do urlopu wypoczynkowego
 • nabycie prawa do pierwszego urlopu w życiu
 • nabycie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • zmiana pracodawcy w danym roku kalendarzowym a prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • ponowne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po złożeniu dokumentów
 • kontynuacja zatrudnienia a przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę
 1. Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego
  3. Urlop proporcjonalny
 • kilkukrotna zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego
 • kilkukrotny urlop bezpłatny w danym roku kalendarzowym
 • rozpoczęcie urlopu wychowawczego i zakończenie w tym samym roku kalendarzowym
 • zakończenie urlopu bezpłatnego, wychowawczego w roku następnym
 • podział urlopu wychowawczego z zachowaniem prawa do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego a prawo do urlopu wypoczynkowego

III. Zawieranie umów o pracę
1. Umowa na okres próbny

 • czy można zawrzeć kilkukrotnie umowę na okres próbny
 • czy można zawrzeć z tą samą osobą umowę na okres próbny po okresie przerwy
 • czy można zawrzeć aneks wydłużający czas trwania umowy
 1. Umowy na czas określony
 • jaki wpływ na limity mają okresy poprzedniego zatrudnienia
 • jakie skutki niesie za sobą naruszenie limitów 3/33
 • jak należy traktować aneks do umowy
 • jak po przerwie w zatrudnieniu ustalić dopuszczalny limit 33 miesięcy
 • jak zdefiniować pracę sezonową, dorywczą na okres kadencji
 • jak należy rozumieć przyczyny obiektywne
 • jakie zapisy należy wprowadzić do umowy aby wyłączyć ją z limitów 3/33
 • jak sformułować pismo do PIP o przyczynach obiektywnych i jak ustalić termin 5 dni roboczych
 1. Okresy wypowiedzeń
 • dla jakich umów obowiązują nowe okresy wypowiedzeń
 • zasady ustalania okresów wypowiedzenia umów o pracę
 • jak wyliczyć staż w przypadku przerw w zatrudnieniu
 • od którego momentu można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z początkiem miesiąca czy od momentu złożenia wypowiedzenia
 • czy istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
 • czy strony mogą wydłużyć w umowie o pracę okresy wypowiedzeń
 • jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w okresie wypowiedzenia
 • czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 1. Kronika zmian w prawie pracy 2018/2019
  1. Stosowanie monitoringu po 25.05.2018 r.:
 • warunki legalnego stosowania monitoringu wizyjny;
 • zmiany w przepisach prawa zakładowego związane z wprowadzeniem monitoringu;
 • dopuszczalność stosowania innych niż form monitoringu (monitoring poczty elektronicznej, monitoring korzystania z zasobów internetowych, lokalizacja za pomocą GPS);
 • stosowanie monitoringu a ochrona dóbr osobistych pracownika.
 1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:
 • jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą?
 • postać papierowa akt osobowych a e-teczka – zalety, wady, ryzyka;
 • archiwizacja 10-cio czy 50-cio letnia?
 • zmiany sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej – informacyjne obowiązki pracodawcy  wobec pracowników i byłych pracowników;
 • tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom, byłym pracownikom oraz członkom ich rodziny;
 1. Akta osobowe wg projektu nowego rozporządzenia „o aktach osobowych”:
 • z ilu części będą się składały akta osobowe w nowym stanie prawnym?
 • jakie nowe dokumenty będą podlegały archiwizacji w aktach osobowych?
 • harmonogram i ewidencja czasu pracy – nowe zasady sporządzania i prowadzenia;
 • przechowanie harmonogramów czasu pracy i innych dokumentów związanych z czasem pracy w dokumentacji pracowniczej.
 1. Pracownicze plany kapitałowe:
 • jakie podmioty będą zobowiązane do wprowadzenia PPK, terminy wprowadzania PPK;
 • zasady ustalania i odprowadzania składek na PPK;
 • PPK prawo czy obowiązek pracownika?
 • rezygnacja z udziału w PPK.
 1. Pozostałe zmiany i ich konsekwencje:
 • wejście w życie e-zwolnień jako dokumentów usprawiedliwiających nieobecność w pracy?
 • E-zwolnienie a obowiązek poinformowania pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy;
 • nowe zasady wypłacania wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. z uwzględnieniem przepisów przejściowych;
 • nowe uprawnienia pracowników będących rodzicami dzieci, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność;
 • nowe dane osobowe, których przetwarzanie w stosunku pracy będzie uprawnione (np. numer telefony czy adres poczty elektronicznej);

 


Data

15 lis 2019

Czas

09:00 - 15:00
Kod QR