Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

„Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca“

Codziennością Euroregionu Pomerania jest realizacja projektów służących poprawie współpracy transgranicznej, dzięki którym spotykały się tysiące Polaków i Niemców po obu stronach granicy.
Jednak obecna sytuacja pandemii nie pozwala na realizację działań w dotychczasowej formie. Zamknięte granice są szczególnie odczuwalne na pograniczu. Skutki w wymiarze społecznym i gospodarczym utrzymywać się będą jeszcze na długo po ponownym ich otwarciu. W tej sytuacji podjęliśmy trud opracowania specjalnego naboru Funduszu Małych Projektów. Jest on wdrażany nowatorsko, tylko w Euroregionie Pomerania.

Zgodnie z wypracowanymi zasadami nabór musi być ukierunkowany na nowe cele:
– ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu,
– opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa (np. współpraca instytucji ochrony zdrowia, kampanie informacyjne, działania prewencyjne),
– modelowe działania w zakresie zdalnej edukacji.

Od dnia 07.05.2020 rusza nabór specjalny COVID-19. Euroregion Pomerania przeznacza na projekty 2 mln Euro, podnosząc jednocześnie wartość całkowitą projektu z 30 do 50 tys. Euro. Dofinansowanie unijne wynosi 85% + w ramach dostępności środków w budżecie państwa dodatkowe 5% (całość to refundacja poniesionych kosztów tak jak ma to miejsce w FMP). Decyzja o przyznanej dotacji zapadnie najpóźniej w ciągu 4 tygodni od złożenia wniosku. Nowością jest też sposób rozliczania projektów – będzie to forma uproszczona – kwota ryczałtowa. To oznacza maksymalne skrócenie czasu rozliczenia projektu i zwrotu poniesionych przez beneficjenta środków.

Jakiego rodzaju mogą być to projekty?  Samorządy, szpitale czy domy pomocy społecznej mogą np. zakupić środki ochrony osobistej (m.in. rękawice, maski, fartuchy, przyłbice ochronne czy płyny do dezynfekcji), potrzebny sprzęt czy testy. Szkoły, domy dziecka czy instytucje kultury mogą przeznaczyć dofinansowanie na urządzenia i oprogramowanie do komunikacji on-line i zdalnej nauki. Ośrodki sportu – na aktywności w sieci. “Tradycyjne” spotkanie uczestników jest możliwe, o ile pozwolą na to przepisy epidemiczne w obu krajach.

Szczegółowe wytyczne naboru specjalnego znajdziecie Państwo poniżej.

Wnioskodawcą mogą być wszystkie podmioty o charakterze non-profit: m.in. organizacje pozarządowe, samorządy i ich jednostki podległe, szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury czy instytucje opieki zdrowotnej i społecznej.

Wszelkie kwestie związane z kwalifikowalnością kosztów, obszarem wsparcia projektu, partnerem zagranicznym w projekcie pozostają bez zmian i są spójne z obecnymi wytycznymi do Funduszu Małych Projektów Interreg VA.

Jednocześnie przypominamy, że cały czas trwa “regularny” nabór w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA.

Nabór specjalny COVID-19_wytyczne

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów COVID-19_13.05.2020

Budżet COVID-19 13_05_2020