Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

Zgodnie z §14 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (Gewerbeordnung) osoba prowadząca działalność jest zobowiązana do zgłoszenia wszelkich zmian dotyczących tejże działalności Urzędowi do Spraw Gospodarczych. Zmiany te dotyczą przeniesienia działalności w inne miejsce, rozszerzenia profilu działalności, a także zamknięcia działalności gospodarczej. Zamknięcie działalności gospodarczej w prawie wszystkich miastach jest bezpłatne.

Zasadniczo istnieją dwie drogi wyrejestrowania działalności gospodarczej: osobiście w Urzędzie do Spraw gospodarczych lub drogą pocztową. W każdym przypadku konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza (GewA 3), którym dysponuje urząd (formularz ten jest też dostępny na stronach urzędów). W przypadku zamykania działalności drogą pocztową należy do formularza dołączyć kopię aktualnego dowodu osobistego lub paszportu a także – o ile jesteśmy w jego posiadaniu – numer IGN, który znajduje się na potwierdzeniu zarejestrowania działalności. Po zamknięciu działalności należy złożyć w urzędzie skarbowym rozliczenie działalności (tzw. Aufgabebilanz).

Po wyrejestrowaniu działalności Urząd do Spraw gospodarczych przekazuje informację o tym fakcie do odpowiednich instytucji, takich jak urząd skarbowy, Izba Rzemieślnicza, Izba Przemysłowo-Handlowa, sąd prowadzący rejestr czy zrzeszenia zawodowe.

Wskazówka: Jeśli decyzja o rezygnacji z działalności gospodarczej jest ostateczna, należy niezwłocznie powiadomić o tym urząd. W przeciwnym razie wyrejestrowanie nastąpi z urzędu.

Aby wyrejestrować działalność gospodarczą potrzebne będą następujące dokumenty:

Dowód osobisty lub paszport osoby prowadzącej działalność, ewentualnie osoby upoważnionej do wyrejestrowania działalności (w tym przypadku również pisemne upoważnienie);

Potwierdzenie zarejestrowania działalności – o ile dostępne;

Kopia wyciągu z rejestru handlowego – w przypadku firm zarejestrowanych w rejestrze handlowym.

Zgodnie z §15 niemieckiej Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej w przeciągu trzech dni od wyrejestrowania działalności gospodarczej Urząd do Spraw Gospodarczych wystawia potwierdzenie zamknięcia działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Alternatywnie można zawiesić działalność w urzędzie skarbowym w przypadku, kiedy chcemy podjąć ją w późniejszym czasie. W przeciwieństwie do całkowitego zamknięcia działalności czasowe, np. sezonowe jej wstrzymanie, nie wymaga oficjalnego zameldowania w Urzędzie do Spraw Gospodarczych. Należy jedynie powiadomić właściwy miejscowo urząd skarbowy o zamiarze czasowego zawieszenia działalności. W momencie ponownego podjęcia działalności również należy zgłosić ten fakt urzędowi skarbowemu. Poinformowane powinny zostać także: zrzeszenie zawodowe, Izba Przemysłowo-Handlowa czy też kasa chorych.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie muszą zostać oddawane: deklaracja VAT, oświadczenie roczne VAT a także załączniki do podatku dochodowego w rytmie rocznym.

Zawieszenie działalności nie jest ograniczone czasowo, może trwać nawet wiele lat.