Mostbet wypłaca wygrane regularnie i bez opóźnień, a pieniądze możesz otrzymać bezpośrednio na swoją kartę bankową.

87. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. „Prawo zamówień publicznych po obu stronach granicy”

Szanowni Państwo,

                niniejszym pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w 87. Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców „Prawo zamówień publicznych po obu stronach granicy”, które odbędzie się 24 września 2019r. w Myśliborzu.

Tegoroczne forum będzie miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów związanych z obszarem zamówień publicznych w Polsce i w Niemczech.

Uczestniczenie w Forum to przede wszystkim możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, sądowym, wynikami kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W przypadku wykonawców, wiedza zdobyta podczas Forum, umożliwi uniknięcie wielu błędów i skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

Wśród prelegentów pojawią się uznani w Polsce eksperci z dziedziny prawa zamówień publicznych, praktycy z ogromnym doświadczeniem, którzy wygłoszą wykłady, dzieląc się z Państwem najbardziej aktualną wiedzą dotyczącą najważniejszych zagadnień z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych: rażąco niska cena, odmienność wynagrodzenia ryczałtowego w zamówieniach publicznych, realizacja dodatkowych robót, robót zamiennych i robót dodatkowych, wad formy pisemnej i specyfiki oferty składanej  postaci elektronicznej, właściwego rozumienia uzupełniania, poprawiania oraz wyjaśniania oświadczeń i dokumentów, a także obowiązujących zasad składania oświadczeń i dokumentów.

Uczestnicy Forum otrzymają unikatowe, opracowane na wysokim poziomie merytorycznym materiały konferencyjne, do wykorzystania w praktyce udzielania zamówień publicznych: 12 e-booków z bogatym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądowym, wersje edytowalne specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz na wykonywanie nadzoru inwestorskiego z załącznikami i wzorami umów oraz regulamin działania komisji przetargowej.

                E-booki dotyczą ważnych problemów dotyczących stosowania prawa zamówień publicznych, m.in. odrzucenia oferty, wyjaśniania i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane, udzielania zamówienia z wolnej ręki, dokonywania zmian w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz wykluczenia nierzetelnego wykonawcy.

Forum organizowane jest przez Centrum Usługowo-Doradcze w Myśliborzu w ramach projektu pn.: „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo- Doradczych Euroregionu Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland” –  program  INTERREG VA.

Osoby zainteresowane udziałem w forum zapraszamy do wypełnienia Karty_zgloszeniowej i przesłanie jej do dnia 13 września 2019r. na adres: cud.umig@mysliborz.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wiolettą Urban oraz Martą Trzeciak, pracownikami Centrum Usługowo-Doradczego, pod numerem telefonu 95 746 0278 lub drogą elektroniczną pod adresem: cud.umig@mysliborz.pl.

                Mamy nadzieję, że Program Forum, jak również zaproszeni prelegenci wzbudzą Państwa zainteresowanie i będziemy mogli powitać Państwa wśród zgromadzonych gości.

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data

24 wrz 2019

Czas

08:30 - 16:30

Organizator

CUD Myślibórz
Phone
+48 957460278
Email
cud.umig@mysliborz.pl
Kod QR

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

z-library